بیات

بیات

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 10:13

خانواده زمینه ساز

در خانواده مهدوی، نه تنها تمام اعضای خانواده خوب هستند که بسیار مفیدند و برای مومنان و زمینه سازی ظهور برنامه دارند.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 10:05

خانواده مهدوی

خانواده مهدوی همان خانواده ایمانی و متعالی است که به دنبال آرمان های بلند است.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 09:58

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

خانواده ی اسلامی یک خانواده متعادل است

ولی خانواده ایمانی( مهدوی) یک خانواده متعالی است.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 09:55

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

اسلام ممکن است انگیزه های مختلفی داشته باشد، حتی انگیزه های مادی و منافع شخصی، ولی ایمان حتماً از انگیزه های معنوی سرچشمه می گیرد و براساس آن میوه ی حیات بخش تقوا بر شاخسار اعمال ظاهر می گردد.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 09:50

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

بین دو خانواده مسلمان و مومن تفاوت هایی وجود دارد.

ما یک خانواده اسلامی داری

 

   و یک خانواده ایمانی

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد