به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
تیر 26, 1397 نوشته شده توسط 

عدالت مهدوی

عدالت مهدوی یعنی بند بند زندگی ام در جای خود و در ارتباط با امام زمان باشد

یعنی حتی در نگاهم به فرزندانم عدل را جاری کنم

252

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد