چاپ کردن این صفحه
خرداد 14, 1398 نوشته شده توسط 
رخدادها

عید یعنی حلول تو در من

امروز همان روزی است که من از میان بندهای وجودم به سمت آغوش تو برميگردم

همان روزی که مرا به نقطه آغازم وصل میکند

به لحظه ای که عشق متولد شد و من عاشق تو گشته ام

56
بیات