مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

خانواده زمینه ساز

در خانواده مهدوی، نه تنها تمام اعضای خانواده خوب هستند که بسیار مفیدند و برای مومنان و زمینه سازی ظهور برنامه دارند.

70

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد