مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

خانواده توحیدی

خانواده مهدوی

خانواده توحیدی است و نه تنها

بر انجام واجبات که بر مستحبات هم تاکید دارد

236

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد