مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

محوریت مولا

خانواده مهدوی

به این درک رسیده است که ولی خدا در متن زندگی حضور دارد

و اعمال خود را با او تنظیم می کند.

223

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد