بیات

بیات

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:18

محوریت مولا

خانواده مهدوی

به این درک رسیده است که ولی خدا در متن زندگی حضور دارد

و اعمال خود را با او تنظیم می کند.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:14

خانواده توحیدی

خانواده مهدوی

خانواده توحیدی است و نه تنها

بر انجام واجبات که بر مستحبات هم تاکید دارد

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:09

همدلی

خانواده مهدوی

از منیت ها فاصله دارد و اوج همکاری و هم دلی در بین اعضای خانواده حاکم است.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:07

نشاط

خانواده مهدوی

                                خانواده ای با نشاط مهدوی و لبریز از محبت و شادابی

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:05

اخلاق محور

خانواده مهدوی خانواده ای اخلاق محور است

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد