تصاویر برگزاری دوره های خبرنگاران نوجوان مهدوی و برگزاری جشن ها و مراسمات مختلف در موسسه مهدوی آخرین ذخیره الهی...

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد