به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.

رخدادها

عدالت مهدوی یعنی بند بند زندگی ام در جای خود و در ارتباط با امام زمان باشد

یعنی حتی در نگاهم به فرزندانم عدل را جاری کنم

عدل چون باران است

اصلا امام باران است

باران مصداق عدل است چون بر همه می بارد

بر خار و گل یکسان می بارد

و این بستگی به ما دارد که خار باشیم

یا گل...

مهدوی

تمام خود را به مدیریت امام می سپارد

و به همه ی امور خوش بین است

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد