به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.

رخدادها

سلام ماه ماهان ؛

میدانم شعبان و رجب مقدمه ی ورود

توست

تو که میایی نفس هایمان حق می شود.

عطر قرآن در خانه هایمان می پیچید

و شمیم یار مشامان را پر می کند

مهر امام

گاهی ممکن است برای همه ی ما پیش

آید که احساس تنهایی می کنیم و یا

احساس می کنیم هیچ توجهی به سمت

ما نیست و جای خالی محبتی در قلبمان

دیده می شود.

رمضان

       جلوه ای کوچک

               از دولت کریمه است

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد